- ȭǥŰ/Ű ݱ - ESC

 
"{cddc7༚cഠm} 강서구홀덤駔강서홀덤⋎강원랜드轠강원랜드vip嘬강원랜드게임👦🏻contemptibly" ˻ Դϴ. ˻ ߿ Tab Ű ø ˻ â õ˴ϴ.
Illegal mix of collations (utf8_general_ci,IMPLICIT) and (euckr_korean_ci,COERCIBLE) for operation 'like'